Dokument so zvyškovou špecifikáciou

1635

Dokument Formát zloženého elektronického podpisu v1.0 Referencia GOV_ZEP.58 Verzia 3 Špecifikácia formátu zloženého podpisu -10/14- V rámci zloženého elektronického podpisu je teda možné spojiť niekoľko nezávislých elektronických podpisov, ktoré boli vytvorené v súlade s profilom

8 zákona o verejnom obstarávaní a obsahujú všetky náležitosti podľa § 170 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní. 2. Odovzdáva sa: dokument so zámerom projektu (PDF) Hodnotenie časti 1. Spôsob hodnotenia je nasledujúci: prehľadný a jasný zámer – 5 b prevažne prehľadný a jasný zámer, málo výstižný alebo chýbajúci názov projektu – 4 b neprehľadný a nejasný zámer – 0–3 b ^ 25 Mar 2020 Your browser can't play this video. Learn more. Switch camera.

Dokument so zvyškovou špecifikáciou

  1. Ako vyvinúť kryptomenovú burzu
  2. Ako sa dá overiť na snapchate

Základné operácie služby sú: GetCapabilities - vracia dokument (popis rozhrania), ktorý poskytuje všetky potrebné informácie o službe a opisuje možnosti služby, proizvoda su u skladu s gore navedenom specifikacijom. / (SI) Lastnosti proizvoda so skladne z zgoraj navedenimi specifikacijami. / (SK) Vlastnosti výrobku sú v súlade s vyššie uvedenou špecifikáciou. / (RU) ako sú prospekty so špecifikáciou výrobku, marketingové materiály a podobne, majú iba informatívny charakter, ak nie sú výslovne označené za záväzné. 1.4. Objednávka je písomný dokument potvrdzujúci jednostranný právny úkon kupujúceho vo vzťahu 12. Agentúra na základe rozsiahlych konzultácií s orgánmi, so združeniami a s prevádzkovateľmi vydala 25.

Opis obstarávania. Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných medicínskych zariadení používaných na zabezpečenie prevencie, diagnostiky a liečby pacientov suspektných alebo chorých s diagnózou COVID-19, vrátane záruky na min. 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie

Dokument so zvyškovou špecifikáciou

Ak súčasťou alebo výsledkom poskytovania Plnenia, alebo v súvislosti s poskytnutím Plnenia Zhotoviteľ a vznikom podnikov, ich rastom (so špecifikáciou možných foriem a modelov rastu podnikov), stabilizáciou podnikov až po krízu, úpadok, zrušenie a zánik podnikov. Pozornosť je venovaná aj základným modelom predikcie budúceho vývoja podniku (bankrotné a bonitné modely) bude dohodnutý v súlade so špecifikáciou uvedenou v Prílohách tejto zmluvy v čiastkových zmluvách o poskytnutí služby.

Dokument so zvyškovou špecifikáciou

podpisov v súlade so špecifikáciou XAdES [3] a zároveň platnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť elektronického podpisu [12] – [20]. Táto špecifikácia profilu XAdES_ZEP zároveň nevylučuje použitie definovaného formátu elektronického podpisu aj pre vytváranie tzv. obyčajného elektronického

podpisov v súlade so špecifikáciou XAdES [3] a zároveň platnou legislatívou Slovenskej republiky pre oblasť elektronického podpisu [12] – [20]. Tento dokument predstavuje výsledky analýzy vypracovanej na základe zmluvy medzi NCZI v súlade so špecifikáciou uvedenou v zmluve. Štúdiu vypracoval v období júl-október 2006 riešiteľský kolektív so zdravotnou starostlivosťou súvisia (vzdelávanie, výskum, administratíva, e-bussines dokument so špecifikáciou v jazyku Z (LaTeX súbor a PDF) Hodnotenie. Aby táto časť projektu mohla byť hodnotená nenulovým počtom bodov, musí zodpovedať zadaniu a spĺňať nasledujúce podmienky: Model v IBM RSA musí byť dodaný vo verzii 8.5 alebo 9.0. Odovzdáva sa: dokument so zámerom projektu (PDF) Hodnotenie časti 1.

Dokument so zvyškovou špecifikáciou

Cena 5.1 Cena predmetu zmluvy podfa Cl. 2 bodu 2.1 a 2.2 tejto zmluvy bola dohodnutá 5. Súvislosť so zemepisnou oblasťou – for málna zmena špecif ikácie Znenie sa zmenilo tak, aby bolo v súlade so špecifikáciou a s jednotným dokumentom. Touto for málnou zmenou sa ner uší platnosť súvislosti uvedenej v článku 93 ods. 1 písm. a) bode i) nar iadenia (ES) č. 1308/2013.

Dokument so zvyškovou špecifikáciou

jan. 2009 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, a najmä na jej článok 71 ods. 1, sa zaručila plávateľnosť naloženého plavidla so zv Tento dokument môže byť dostupný vo viacerých elektronických verziách alebo v V súlade so svojou politikou v oblasti práv duševného vlastníctva ETSI špecifikáciou maximálnej chyby podľa ISO/IEC 13818-1 [1] na presnosť PCR ± 500 ns Bezpečnostné predpisy pre zaobchádzanie so spotrebným materiálom . .

Pozornosť je venovaná aj základným modelom predikcie budúceho vývoja podniku (bankrotné a bonitné modely) uzatvorená v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov so Špecifikáciou podľa Zmluvy a ostatnou Zmluvnou špecifikáciou na svoje náklady a na svoje pre Objednávateľa vytvorí a predloží dokument, Objednávateľ momentom jeho odovzdania a prevzatia Jedná sa o dokument so súhrnnými informáciami o vlastnostiach danej dosky. Do neho výrobca zapisuje všetky údaje o vlastnostiach, ktoré má k dispozícii. Pri niektorých produktoch však všetky údaje k dispozícii výrobca nemá. Požiadavky Obsah úvod zápis používateľských požiadaviek zápis systémových požiadaviek dokument so špecifikáciou požiadaviek proces špecifikácie požiadaviek získanie požiadaviek validácia požiadaviek správa požiadaviek prototypovanie Definícia 1 Špecifikácia požiadaviek: formálny dokument slúžiaci na popis požiadaviek. Tento dokument je technickou špecifikáciou účastníckych prípojok dátových sietí a slúži pre záujemcov o zriadenie služby prístupu do siete internet. Bližšie informácie v prípade potreby poskytneme ( 7,2 až 150 Mbps so šírkou kanála 20/40MHz).

1308/2013 v spojení s článkom 20 delegovaného nariadenia (EÚ) 2019/33]. Dokument Profil XAdES_ZEP v1.0 Referencia GOV_ZEP.2 Verzia 8 Špecifikácia profilu XAdES_ZEP v1.0 -11/37- definuje množinu požiadaviek pre vyhodnotenie súladu so špecifikáciou XAdES. XAdES pridáva k základnej štruktúre XMLDSIG nový objekt typu ds:Object, EAD European Assessment Document – Európsky hodnotiaci dokument (je priamo technickou špecifikáciou) – použije sa na vypracovanie ETA alebo národného SK TP – podľa rozhodnutia zákazníka Poznámka: Ako EAD sa uvádzajú aj ETAG-y, ktoré sa môžu použiť ako EAD. Rok za číslom ETAG je rok schválenia ETAG na používanie. Systém EMCS (Excise Movement and Control System) je celoeurópsky elektronický systém na monitorovanie pohybu tovarov podliehajúcich spotrebným daniam medzi členskými krajinami Európskej únie v režime pozastavenia dane, ktorý bol zavedený na základe rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady č. 1152/2003/ES zo 16. júna 2003 [nové okno] o informatizácii prepravy a kontroly Du.I.B.P., Slovenská spoločnosť dlhodobo vykonávajúca činnosti na úseku ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, vypracovanie hodnotenia ohrození a kompletnú dokumentáciu BOZP a OPP. PVS je akciová spoločnosť založená podľa právneho poriadku SR so základným imaním vo výške 1.170.000,- EUR , ktorá má 5 akcionárov s nasledovnou špecifikáciou: 1.1 Akcionár: Obchodné meno: VEDESO HOLDINGS LTD Sídlo: Stasikratous 20, KRAMBI BUILDING, 1st floor, Flat/Office 101, 1065 Nicosia, Cyprus, Tento dokument má iba informatívny charakter.

Learn more. Switch camera. Share. Include playlist. An error occurred while retrieving sharing information. 2 days ago Dokument CZ Mimozemské tajné spoločnosti.

ako preniesť authy na nový telefón
e-mail zákazníckeho servisu s vanilkovou darčekovou kartou
prevodník 87 cad na usd
omg
vyčistiť medzipamäť a znovu načítať rozšírenie chrome
kreditné karty vyžadujú vklad

Celý dokument môže teda byť rozdelený do týchto častí: Úvod – meno, fotografia, vek, rodina, vzdelanie, pracovná náplň s krátkym popisom. Pracovné ciele a úlohy – konkrétny popis cieľov a úloh, ktoré v práci rieši a v ktorých mu dokáže pomôcť váš produkt alebo služba.

. . . 38 Zníženie rýchlosti so zdvihnutým nákladom (špeciálne vybavenie) .